Použití údajů uvedených při registraci

Údaje, které nám sdělíte při registraci, nebo během zpracování objednávky (dále jen údaje) jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Přístup k nim mají pouze naši zaměstnanci. Údaje budou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci s Vámi. Údaje nebudou dále zpracovávány, ani poskytnuty třetí straně s výjimkou poskytnutí informací nezbytných pro doručení zboží dopravcům.
Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Informace o správci osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Karel Martinek, se sídlem Božetická 3397/6, 14300 Praha 4, identifikační číslo: 73410276, živn. oprávnění č.j. MPC6 042795/2012, Městská část Praha 6, Úřad m. č., živn. odb., Praha 6 (dále jen správce)

Kontaktní údaje správce:
Adresa pro doručování: ZAVAZADLA.BIZ, Čs. armády 927/17, 16000 Praha 6, e-mail: info@zavazadla.biz, telefon: +420 730935737 (pondělí až pátek 11:00-13:30, 15:00-17:00).

Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů dodržujeme následující zásady:

    Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a transparentním způsobem;

    Vaše osobní údaje shromažďujeme pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;

    zpracováváme pouze přiměřené a relevantní osobní údaje, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;

    zpracováváme pouze přesné osobní údaje a přijímáme opatření potřebná k tomu, aby byly nepřesné osobní údaje vymazány nebo opraveny;

    Vaše osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci pouze po dobu nutnou pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

    Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným, nebo protiprávním zpracováním a před jejich zcizením.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas daný správci  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) zaškrtnutím pole "Přihlásit se k zasílání aktualit" registračního formuláře. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení Vaší osobě a vyhodnocování návštěv našich internetových stránek.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména Vaše:

    identifikační údaje (např. jméno, příjmení);

    kontaktní údaje (např. kontaktní adresy, emailové adresy, telefonní čísla);

    údaje vznikající plněním závazků z kupních smluv (např. obsah objednávek, způsob doručení objednávek, adresy doručení objednávek).

    údaje vznikající při Vaší návštěvě našich internetových stránek (např. IP adresy, obsah prohlédnutých stránek).

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou pracovávány manuálně v informačních systémech správce. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci správce a dále pak pověřujeme zpracováním tyto externí zpracovatele: rozesílání informací e-mailem MailChimp (vlastník The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA), vyhodnocování návštěv internetových stránek Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, online platebni služby PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko, online platebni služby ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové, IČ 27924505, online platebni služby GOPAY s.r.o., Planá 67, 37001 České Budějovice, IČ 26046768, srovnávače zboží a reklamní sítě Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, Inspigroup s.r.o., IČ24263532, Heureka Group a.s., IČ07822774, doprava zboží Česká pošta, s.p. , IČO 47114983, Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, .

Uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou v informačních systémech správce a na serverech těchto poskytovatelů webhostingových, nebo cloudových služeb: Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., Webglobe, s.r.o., Vinohradská 190/2405, 13061 Praha 3, Česká republika, MailChimp - vlastník The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA, 30308, USA.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům zpracování. Pro jednotlivé účely zpracování zpracováváme Vaše osobní údaje:

    pro marketingové aktivity zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let;

    pro účetní a daňové účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy,

    pro splnění archivační povinnosti zpracováváme osobní údaje po archivační dobu stanovenou právními předpisy;

Vaše práva
a) Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od naší společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, pak máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo získat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době uložení osobních údajů, či kritériích pro určení této doby, informace o právu požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, možnosti vznést námitku proti zpracování a právu podat stížnost u dozorového úřadu.
b) Právo na opravu osobních údajů
Budou-li Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné, máte právo požadovat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny.
c) Právo na výmaz
Máte právo požadovat, aby byly bez zbytečného odkladu vymazánya Vaše osobní údaje, které zpracováváme, pokud:

    již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

    odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;

    jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany a Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

    osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

    osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem EU nebo ČR.

Právo požadovat výmaz osobních údajů však nemáte, pokud je zpracování osobních údajů správcem nezbytné:

    pro splnění právní povinnosti stanovené právem EU nebo ČR (např. povinnost úschovy účetních záznamů);

    pro účely archivace ve veřejném zájmu;

    pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.

d) Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud:

    požádáte o opravu osobních údajů, a to na dobu, po kterou budeme ověřovat správnost osobních údajů;

    zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, avšak Vy odmítáte výmaz osobních údajů a požadujete pouze omezení zpracování osobních údajů;

    osobní údaje již nepotřebujeme pro stanovené účely zpracování, avšak Vy údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

    jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany a Vy vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž po dobu, kdy budeme posuzovat, jestli Vaší námitce vyhovíme, jsme povinni omezit zpracování osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů
V případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo jsou údaje zpracovávány na základě uzavření a plnění smlouvy s Vámi, máte právo získat od naší společnosti Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo můžete uplatnit vedle práva na výmaz osobních údajů.
f) Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud tuto námitku vznesete, nesmí naše společnost dále osobní údaje zpracovávat, ledaže pro zpracování máme závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, nebo ledaže osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právní nároků.
g) Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Neexistuje-li některý ze zákonných důvodu zpracování osobních údajů, nemůžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
h) Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je oprávněn posoudit, zda Vaše údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy.

Způsob uplatnění Vašich práv
Vaše práva uvedená výše můžete uplatnit písemně na adrese ZAVAZADLA.BIZ, Čs. armády 927/17, 16000 Praha 6, e-mail: info@zavazadla.biz, telefon: +420 730935737 (pondělí až pátek 11:00-13:30, 15:00-17:00)..

V Praze, 14.1.2022

Ing. Karel Martinek